aanmelden | inloggen | contactGebruiksvoorwaarden videoblog

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden de gelden voor het gebruik van Videoblog.nl

Door gebruik te maken van de website van Videoblog (www.Videoblog) of Videoblog domeinnamen met andere extensies ("Website"), op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dat je er voor instaat dat iemand die van Videoblog gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. Videoblog heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op www.Videoblog.nl. Het is verstandig om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Dienstverlening Videoblog
1.1 Videoblog reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van Videoblog niet inhoudelijk. Videoblog heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. Videoblog is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van Videoblog beschikbaar stellen. Videoblog geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

2. Videoblog profiel
2.1 Naast het "direct opnemen" bij Videoblog, is het ook mogelijk en eigen Videoblog profiel aan te maken. Dit profiel geeft je meer mogelijkheden binnen Videoblog, zoals het bewaren van je opgenomen video's op je eigen videoblog subdomein en het aanmaken van een eigen adresboek. Videoblog kan naar eigen inzicht bepalen of je al dan niet een Videoblog profiel zal worden verstrekt.
2.2 Je staat er namens Videoblog voor in dat de informatie die je aan Videoblog verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je Videoblog profiel. (zie ook onze privacy statement).
2.3 Indien je jonger bent dan zestien jaar, dien je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een Videoblog profiel. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je minimaal zestien jaar oud bent of toestemming hebt van je ouders c.q. voogd voor het aanmaken van een Videoblog profiel.
2.4 Het is niet toegestaan een Videoblog profiel aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.
2.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord van je Videoblog profiel voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Videoblog met behulp van jouw Videoblog profiel. Je bent zelf aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw Videoblog profiel gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
2.6 Je bent op elk moment gerechtigd je Videoblog profiel beeindigen

3. Gebruik van Videoblog
3.1 Je staat er jegens Videoblog voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens Videoblog voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van Videoblog niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van Videoblog of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Videoblog te omzeilen;
(v) een commercieel karakter hebben, mits Videoblog hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma's bevat die eigendom zijn van Videoblog, licentiegevers en/of gebruikers van Videoblog en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent Videoblog je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopieren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciele doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Videoblog of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer -doch niet daartoe beperkt- niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Videoblog substantiele delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiele delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
4.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
4.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Videoblog of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van Videoblog op haar computersystemen.
4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
4.6 Je mag niet inline (deep)linken naar een foto of filmpje embedden zonder toestemming van de rechthebbende daarvan en van de site-eigenaar.

5. Bestanden uploaden/licentie
5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.
5.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan Videoblog, je automatisch aan Videoblog:
(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om
(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van Videoblog; en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van Videoblog;
(b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van Videoblog en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat Videoblog op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
5.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of Videoblog de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.
5.4 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Videoblog gebruikt zullen of kunnen worden door andere gebruikers van Videoblog. Videoblog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van Videoblog. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Videoblog door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Videoblog is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
5.5 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de Website maakt, onder meer voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
5.6 Je staat er jegens Videoblog voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart Videoblog en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door Videoblog gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
5.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Videoblog, sta je ervoor in dat
(a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan Videoblog de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Videoblog, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de Website;
(c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
(d) Videoblog niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
(e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

6. Verboden content
6.1 In dit artikel volgt een opsomming van content die niet ter beschikking mag worden gesteld via Videoblog (hier geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Videoblog is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
(i) Content die discriminerend is ter zake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; (iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van Videoblog in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Videoblog of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciele of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Videoblog commerciele activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.


7. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
7.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Videoblog ten dienste staan, is Videoblog te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met Videoblog (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je Videoblog profiel tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beeindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
(i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
(ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan andere gebruikers of aan Videoblog kunnen toebrengen. Videoblog zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
7.2 Videoblog garandeert niet dat de dienst van Videoblog te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

8. Privacy
8.1 Door het Gebruik van de Website ben je gebonden aan ons privacy statement, die te vinden is op www.Videoblog.nl

9. Content van derden
9.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden ("Content van derden") en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat Videoblog deze Content heeft goedgekeurd c.q. gecontroleerd. Videoblog is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
9.2 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Videoblog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Videoblog dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
10.2 Videoblog is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriele schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Videoblog verricht en/of jouw gebruik van de Website.
10.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Videoblog meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Videoblog vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
10.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Videoblog voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Videoblog ("eigen handelen") zelf en/of het bestuur van Videoblog uit te sluiten.

11 Overige bepalingen
11.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
11.2 Onverminderd eventueel voor Videoblog bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en Videoblog voor het gebruik van de Website te bewaren, is Videoblog niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
11.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
11.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
(c) 2007 - 2018 Videoblog.nl - privacy gebruiksvoorwaarden partners adverteren sitemap videomap
Partners:Date24 | Wiskunde les